Všeobecné obchodní podmínky

edumame.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Společnost GrowJOB s.r.o., IČO: 28310888, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 60453, se sídlem: třída Kpt. Jaroše 1844/28, 602 00 Brno (dále jen „poskytovatel“) je provozovatelem internetového portálu pro online vzdělávání dostupného na internetové adrese edumame.cz (dále jen „portál edumame“), jejímž prostřednictvím poskytuje produkty svým uživatelům.

1.2. Portál edumame obsahuje vzdělávací videa a další vzdělávací materiály, které je možné na portálu edumame za účelem sebevzdělávání užívat (dále jen „produkt“).

1.3. Poskytovatel vydává tyto všeobecné obchodní podmínky portálu edumame (dále jen „obchodní podmínky“), které upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) podmínky používání portálu edumame a vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě smluvních vztahů (souhrnně dále jen „smlouva“), které vznikají mezi poskytovatelem a uživateli portálu edumame (dále jen „uživatel“).

1.4. Práva a povinnosti poskytovatele a uživatele neupravené v těchto obchodních podmínkách se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů, případně ustanoveními sjednanými ve smlouvě uzavřené mezi poskytovatelem a uživatelem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.6. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Registrovaným uživatelem, tj. uživatelem oprávněným využívat jednotlivé produkty poskytovatele poskytované na portálu edumame se stane takový uživatel, který vyplní a odešle příslušný registrační formulář. Registrovaným uživatelem se dále stane uživatel, který uzavře na portálu edumame s poskytovatelem smlouvu týkající se produktu dle čl. 3 těchto obchodních podmínek.

2.2. Na základě registrace uživatele provedené na portálu edumame může uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může uživatel vybírat, objednávat a následně užívat konkrétní produkt poskytovatele (dále jen „uživatelský účet“).

2.3. Při registraci na portálu edumame a při objednávání a užívání produktu je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny své údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu a při objednávání produktu jsou poskytovatelem považovány za správné.

2.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.5. Uživatel není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím osobám. Sdílení účtu více osobami není povoleno a znamená porušení obchodních podmínek. V případě nedodržení této povinnosti je uživatel odpovědný za veškerou újmu, která vznikne v souvislosti s užitím jeho uživatelského účtu třetí osobou.

2.6. Uživatel je povinen před uskutečněním první objednávky vyjádřit svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a tyto obchodní podmínky dodržovat.

2.7. Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy uživatel svůj uživatelský účet déle, než jeden rok nevyužívá, či v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.8. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě z důvodu opravy, modernizace, úpravy nebo údržby zařízení nebo softwaru, a to bez předchozího upozornění Uživatele. Prodávající není odpovědný za škodu a jinou újmu, které Uživatel nebo třetí strana utrpí v souvislosti s výpadkem nebo přerušením poskytovaných služeb a plnění.

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY A UŽÍVÁNÍ PRODUKTU

3.1. Veškerá prezentace produktů umístěná ve portálu edumame je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní portálu edumame obsahuje informace o produktech včetně uvedení cen jednotlivých produktů. Ceny produktů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny produktů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní portálu edumame. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Pro objednání produktu vyplní uživatel objednávkový formulář na webovém rozhraní portálu edumame. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • 3.3.1. objednávaném produktu,
  • 3.3.2. platební údaje,
  • 3.3.3. fakturační údaje (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4. Objednávka je odeslána kliknutím na tlačítko Objednat. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné.

3.5. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem vzniká uhrazením ceny produktu. Tímto okamžikem poskytovatel poskytne uživateli nevýhradní licenci k užití objednaného produktu. Udělením nevýhradní licence vzniká uživateli právo k užití díla v souladu s těmito obchodními podmínkami a smlouvou.

3.6. Produkt je ze strany poskytovatele zpřístupněn uživateli co nejdříve po přijetí platby.

3.7. Uživatel je oprávněn užívat produkt výlučně dle rozsahu uvedeného ve smlouvě a pouze pro jeho vlastní potřebu. Jakékoli komerční využití produktu ze strany uživatele, ať již přímé či nepřímé, je možné pouze na základě předchozího písemného souhlasu poskytovatele.

3.8. Používání produktu, nebo jeho části v rámci portálu edumame je umožněno vždy pouze konkrétnímu uživateli (nepřenosná licence).

3.9. Uživatel může objednaný obsah produktu zhlédnout prostřednictvím portálu edumame, přičemž stažení obsahu produktu není uživateli umožněno. Výjimkou je pouze takový obsah, který je označen jako obsah ke stažení.

3.10. Poskytovatel zpřístupní objednaný obsah produktu uživateli bez omezení počtu shlédnutí. Obsah je zpřístupněn pouze na uvedenou dobu, kterou uživatel před vytvořením objednávky předem zná.

3.11. Uživatel souhlasí s tím, že produkty jsou zpřístupňovány on-line a užívání produktů vyžaduje připojení k internetu. Náklady na internetové připojení nese uživatel. Pro spuštění produktu je nezbytné elektronické zařízení jako je počítač, notebook, tablet či mobilní telefon, a to s nainstalovanou aktuální verzí standardního internetového prohlížeče.

3.12. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA PRODUKTŮ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Přístup k produktům poskytovatele, zejména jejich studium v podobě prohlížení a zhlédnutí je podmíněn zaplacením ceny uvedené u konkrétního produktu na portálu edumame. Cenu produktu může uživatel uhradit poskytovateli platební kartou prostřednictvím platební brány dle pokynů poskytovatele nebo zadáním kódu předplaceného poukazu.

4.2. Poskytovatel nepožaduje od uživatele zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.1 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit cenu produktu předem.

4.3. Případné slevy z ceny produktu poskytnuté poskytovatelem uživateli nelze vzájemně kombinovat.

4.4. Po uhrazení ceny produktu zašle poskytovatel na elektronickou adresu uživateli potvrzení o provedení platby za objednávku obsahující náležitosti daňového dokladu. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Uživatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy, neboť se v případě produktu jedná o dodání digitálního obsahu.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Poskytovatel odpovídá uživateli, že produkty při převzetí mají stanovené vlastnosti.

6.3. Uživatel je povinen otestovat produkt před jeho zakoupením a ověřit si, zda se správně přehrává na jeho přístroji a jím zvoleném internetovém připojení. K tomuto otestování slouží ukázková videa, která jsou zdarma přístupná na portálu edumame. Uhrazením ceny produktu uživatel potvrzuje, že si produkt předem otestoval a že akceptuje stejnou kvalitu a způsob přehrávání.

6.4. Za vadu produktu se nepovažuje situace, kdy uživatel nedisponuje dostatečným technickým vybavením pro zpřístupnění produktu. Reklamace může být rovněž zamítnuta, pokud uživatel kvalitu a způsob přehrávání akceptoval v souladu s čl. 6.3 těchto obchodních podmínek.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy [email protected]. Informaci o vyřízení stížnosti uživatele zašle poskytovatel na elektronickou adresu uživatele.

7.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi poskytovatelem a uživatelem ze smlouvy.

7.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

7.5. Poskytovatel je oprávněn k poskytování produktů na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.6. Uživatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.7. Veškerý obsah portálu edumame a produkty, které poskytovatel prostřednictvím portálu edumame poskytuje, podléhají právní ochraně dle autorského práva a případně dalších práv duševního vlastnictví. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora a/nebo oprávněných osob je zakázáno. Uživatel nesmí užívat produkty poskytovatele nebo jejich část jinak než pro vlastní potřebu.

7.8. Uživatel není oprávněn produkty poskytovatele, či jejich část, jakkoliv upravovat, kopírovat, přeprodávat, či vydávat za své, ani jakkoliv šířit. Dále je uživateli zakázáno jakkoliv zasahovat do věcného nebo technického obsahu produktu či portálu edumame. Uživatel odpovídá poskytovateli za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

7.9. Zpřístupněním produktu nevzniká uživateli ani žádné oprávnění v souvislosti se zachycením, zobrazováním, rozmnožováním a rozšiřováním podoby, podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících osoby (osob), která vystupuje v rámci zpřístupněného digitálního obsahu v rámci produktu, ani jejich jména, příjmení, akademického titulu, včetně jejich zpracování a zařazení do díla audiovizuálního či k jiným marketingovým účelům. Jakékoli takové využití je možné pouze s výslovným souhlasem oprávněných osob anebo v souladu s aplikovatelnými platnými právními předpisy.

7.10. Uživatel nesmí používat postupy, softwarové nástroje či skripty, které by mohly mít nepříznivý dopad na provoz portálu edumame, zejména narušovat funkčnost produktu a portálu edumame nebo způsobovat jeho nepřiměřené zatížení. Uživatel též nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla představovat neoprávněný zásah do produktu a portálu edumame vzhledem k jeho účelu a fungování.

7.11. Poskytovatel si vyhrazuje právo, že portál edumame a tam nabízené produkty nemusí být nepřetržitě dostupné, a to zejména z důvodu technických závad nebo pravidelné údržby. Dále si poskytovatel vyhrazuje též právo produkty měnit nebo kdykoliv ukončit jejich poskytování.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Svou informační povinnost vůči uživateli ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů uživatele pro účely plnění smlouvy, pro účely jednání o smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností poskytovatele plní poskytovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu „Zásady zpracování a ochrany osobních údajů“ dostupném na webových stránkách poskytovatele na adrese https://www.growjob.com/osobni-udaje/

9. DORUČOVÁNÍ

9.1. Uživateli může být doručováno na elektronickou adresu uživatele.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není uživatel, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

10.3. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to do doby splnění povinností poskytovatele a uživatele ze smlouvy vyplývající. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

10.4. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa pro doručování: Třída Kpt. Jaroše 1844/28, 602 00 Brno, adresa elektronické pošty: [email protected]


V Brně dne 25.10.2021